Analýza projektu a nadväznosť na zvolené ciele:

Projekt Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia je v súlade s Dlhodobým zámerom štátnej vedeckej a technickej politky do roku 2015 v oblasti technickej infraštruktúry a v oblasti ľudských zdrojov. Jedným z dlhodobých zámerov štátnej a vedeckej politiky do roku 2015 je aj vytvoriť podmienky pre rozvoj vedy a techniky a rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento zámer si vyžaduje uskutočniť viaceré opatrenia v celom systéme slovenskej vedy a techniky. Hlavné ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 sú:

  1. zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky – intenzívnejšie zapájanie vedy a techniky do riešenia ekonomických a spoločenských problémov Slovenska. Zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny sa prejaví aj zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.
  2. aby sa zvýšila účasť vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenska, je potrebné pre ich rozvoj a využívanie zabezpečiť také podmienky, ktoré na jednej strane zohľadnia špecifiká ich vývinu na Slovensku a na strane druhej strane zohľadnia ciele a zámery budovania Európskeho výskumného priestoru. Celkovo musia byť podmienky pre fungovanie systému vedy a techniky zosúladené a previazané tak, aby veda a technika pružne reagovali nielen na vnútorné (národné), ale aj na vonkajšie (medzinárodné) požiadavky.
  3. zabezpečiť podmienky pre rozvoj a využívanie vedy a techniky stanovením cieľov.

Podrobnejšie informácie k analýze projektu a jeho nadväznosti na zvolené ciele si môžete prečítať tu.