Charakteristika žiadateľa:

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej AsÚ SAV) je vedecké astronomické pracovisko Slovenskej akadémie vied so sídlom v Tatranskej Lomnici. Vzniklo v roku 1953 z predchádzajúceho Slovenského ústredného ústavu astronomického. Ústav sa zameriava na výskum Slnka (najmä slnečnej koróny), medziplanetárnej hmoty (komét, meteorov, asteroidov) a astrofyzikálny výskum premenných a pekuliárnych hviezd. AsÚ SAV predstavuje hlavné profesionálne pracovisko základného výskumu na Slovensku v oblasti astrofyziky a astronómie. Skladá sa z troch vedeckých oddelení – oddelenie fyziky Slnka, oddelenie medziplanetárnej hmoty a stelárne oddelenie:

  • Hlavnú činnosť vyvíja v oblasti výskumu Slnka, medziplanetárnej hmoty a hviezdnych sústav. V oblasti slnečnej fyziky skúma slnečnú plazmu a magnetické pole, aktivitu Slnka, jeho dlhodobú premenlivosť, jeho vplyv na medziplanetárne prostredie a na Zem tzv. „Kozmické počasie“.
  • V oblasti výskumu medziplanetárnej hmoty sa zaoberá štúdiom fyziky a dynamiky malých telies Slnečnej sústavy vrátane telies potencionálne nebezpečných pre zrážku so Zemou, štúdiom prachovej zložky vnikajúcej do zemskej atmosféry s ojedinelými dopadmi na zemský povrch.
  • V oblasti stelárnej astronómie sa skúmajú fyzikálne a dynamické vlastnosti hviezd a hviezdnych sústav, ktoré poskytujú dôležité informácie o astrofyzikálnych procesoch v extrémnych fyzikálnych podmienkach.

Na AsÚ je zavedený systém pravidelnej náročnej akreditácie každé 4 roky v zmysle zákona o SAV. V roku 2007 bol ústav akreditovaný v zmysle zákona o SAV za účasti zahraničných hodnotiteľov – výsledné hodnotenie bolo v najvyššej kategórii A* – „vynikajúca organizácia, v ktorej väčšia časť výskumu spĺňa medzinárodný štandard“. Patrí k medzinárodne uznávaným inštitúciám dosahujúcim špičkovú európsku úroveň a má ambíciu zachovať si vedúce postavenie na Slovensku v oblasti astronómie, astrofyziky, výskumu kozmu a slnečno-zemských vzťahov, ktoré si udržiava od svojho vzniku. Súčasťou dlhodobého zámeru je rozvoj výskumu Slnka a medziplanetárnej hmoty, ktoré témy sú nosné v predkladanom projekte.

V súčasnosti AsÚ SAV prevádzkuje tri observatóriá nachádzajúce sa vo Vysokých Tatrách:

  1. Astronomické observatórium Skalnaté Pleso bolo založené v roku 1943, kedy boli v ňom vykonané prvé pozorovania. V súčasnosti je vybavené 61 cm astrometrickým a fotometrickým reflektorom (typ Newton) s CCD kamerou, ktorý je používaný najmä pre fotometriu asteroidov a 60 cm fotometrickým reflektorom (typ Cassegrain) s fotoelektrickým fotometrom, ktorý sa používa pre fotometriu rôznych typov premenných hviezd.
  2. Výstavba koronálnej stanice na Lomnickom Štíte bola realizovaná v rokoch 1957 – 1962. Prvý 20 cm koronograf tu bol inštalovaný v roku 1964. Uvedený prístroj umožňuje pozorovania emisných čiar vznikajúcich v slnečnej koróne. V súčasnosti sa koronálna stanica radí medzi 4 existujúce stanice na celom svete, ktoré systematicky pozorujú koronálne emisné spektrálne čiary.
  3. Observatórium Stará Lesná pozostáva z komplexu dvoch kupol a jednej špeciálnej budovy. V súčasnosti je vybavené 60 cm a 50 cm reflektormi pre fotometriu hviezd, 50 cm horizontálnym slnečným ďalekohľadom so spektrografom a malým 10 cm refraktorom pre kresbu slnečných škvŕn. Stelárne ďalekohľady sú vybavené buď fotoelektrickým fotometrom alebo CCD kamerou. Sú používané pre UBV fotometriu vybraných premenných hviezd.

Astronomický ústav v súčasnosti zamestnáva 61 zamestnancov, z čoho je 48 mužov (78,69 %) a 13 žien (21,31 %). Celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov predstavuje 55 zamestnancov. Zamestnaných je 32 vedeckých pracovníkov (52,46 %), 14 odborných pracovníkov (22,95 %) a 15 ostatných pracovníkov (24,59 %). Z vedeckých pracovníkov má 9 hodnosť DrSc., z toho je jeden profesor a jeden docent, a 23 vedeckých pracovníkov má hodnosť CSc., resp. PhD. Priemerný vek všetkých zamestnancov je 49,4 roka a priemerný vek vedeckých pracovníkov predstavuje 50,7 roka. Počet zamestnancov je dlhodobo stabilizovaný. Najväčší pokles zamestnancov bol zaznamenaný v kategórii odborní pracovníci VŠ (o 54,55 %). V sledovanom období vzrástol počet vedeckých pracovníkov o 39,13 %.

Štruktúra zamestnancov a vývoj ich počtu za obdobie rokov 2003 - 2007
štruktúra zamestnancov 2003 2004 2005 2006 2007
spolu (bez doktorandov) 51 62 62 64 61
vedeckí pracovníci 23 29 31 32 32
odborní pracovníci VŠ 11 12 11 7 5
odborní pracovníci ÚSV 12 15 14 10 9
ostatní pracovníci 5 6 6 15 15
doktorandi 3 3 2 3 4
DrSc. 8 10 9 9 9
Csc., PhD. 15 19 22 23 23
prof. 0 2 1 1 1
doc. 0 1 1 1 1
priemerný vek zamestnancov 45,6 48,7 47,6 48,0 49,4
priemerný vek vedeckých pracovníkov 50,0 52,0 49,4 49,7 50,7

Výskumná činnosť nášho ústavu v budúcnosti by mala byť aj naďalej zameraná na výskum slnečno-zemských vzťahov, Slnka a jeho žiarenia a vplyv okolozemskej zložky medziplanetárnej hmoty. Zámerom nášho ústavu je výrazne zlepšiť prístrojové vybavenie a infraštruktúru pracovísk ústavu s neodmysliteľným zefektívnením a dobudovaním výpočtovej techniky. Uvedené technologické zmeny umožnia nášmu ústavu začleniť sa do budovania, napĺňania a využívania virtuálneho observatória – databázy údajov potrebných pre určovanie kozmického počasia na medzinárodnej úrovni.