Ciele projektu:

Strategický cieľ projektu:

  • Technické zabezpečenie Centra kozmických výskumov ako základ pre koncentráciu inštitúcií orientujúcich sa na výskum kozmogénnych vplyvov na Zem a na technologickú spoločnosť. Väzba na cieľ výzvy prostredníctvom zvýšenia kvality výskumného pracoviska v oblasti astrofyziky a kozmickej fyziky a podpora excelentného výskumu s dôrazom na oblasť kozmického počasia.

Špecifické ciele projektu:

  1. Dobudovanie základnej infraštruktúry pracovísk Centra kozmických výskumov - Obstaranie základnej infraštruktúry pre jednotlivé pracoviská Centra je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu zberu údajov nevyhnutných pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov.
  2. Modernizácia a rozšírenie informačno-komunikačných technológií – Informačno-komunikačné technológie sú nevyhnutné na prepojenie jednotlivých pracovísk Centra s dôrazom na elektronický prenos a dostupnosť získaných údajov. Prostredníctvom obstarania IKT technicky napojíme Centrum aj na medzinárodné vedecko-výskumné siete pre oblasť kozmického výskumu a môžeme efektívne realizovať kreovanie svetových údajových databáz základného výskumu.
  3. Vytváranie sietí, zverejnenie, distribúcia a využitie výsledkov - Začlenenie Centra do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr, zverejňovanie a distribúcia výsledkov sú nevyhnutným predpokladom pre realizáciu výskumu kozmogénnych vplyvov na Zem a na technologickú spoločnosť.