Dôvody pre vznik projektu:

Najsilnejšími stránkami žiadateľa a partnerov vzťahu k oblasti zamerania projektu je:

 • dlhodobá vedecká činnosť v oblasti kozmického výskumu,
 • široké medzinárodné zapojenie a zahraničná akceptácia oblasti kozmického výskumu,
 • zaradenie žiadateľa a jeho partnerov medzi prioritné projekty SAV,
 • skúsenosti s implementáciou, sprevádzkovaním a používaním náročných pozorovacích prístrojov a aparatúr,
 • súčasné prepojenie na národné a medzinárodné organizácie v oblasti kozmického výskumu,
 • kvalifikované personálne zázemie akceptované doma i v zahraničí,
 • neustále pokračujúce vzdelávanie zamestnancov,
 • publikované výstupy spojené s oceneniami – celosvetové i národné,
 • potenciál ďalšieho rastu a rozvoja v danej oblasti s prínosom pre vzdelanostnú spoločnosť v regióne aj na Slovensku.

Predkladaný projekt bol uznesením Predstavenstva SAV zo dňa 22.7.2008 zaradený medzi prioritné projekty SAV.

Impulzom pre vznik projektu boli:

 • absencia národného centra spájajúceho výskumné pracoviská pre kozmický výskum,
 • nevyhnutná modernizácia a rozšírenie základnej informačnej a komunikačnej technológie,
 • potreba rozšírenia laboratórnych strojov a zariadení na realizáciu zberu údajov,
 • dlhodobá spolupráca národných inštitúcií (partnerov projektu).

Vybudovanie Centra excelentnosti nadväzuje hlavne na :

 1. ukončený projekt HPRN-CT-2002-00313 (5RP EÚ) - celoeurópsky projekt výskumu magnetických polí na Slnku
 2. prebiehajúci projekt FP7-212482, Collaborative project (7RP EÚ) - EST: The Large Aperture European Solar Telescope. Projekt na vybudovanie strategického európskeho prístroja na výskum Slnka a vzťahov Slnko-Zem.
 3. úspešne fungujúce prístroje vyvinuté na ÚEF, merajúce v extrémnych podmienkach energetické kozmické častice a poskytujúce unikátne dáta z kozmického priestoru, a to v poslednom desaťročí v projektoch Interball (2 vysokoapogeové družice, 2 subdružice – záznamy od r. 1995 do r. 2000), v projektoch CORONAS F (2001-2005), Double Star (od 2004 doteraz), ako aj na rakete HotPay2.
 4. úspešne ukončený projekt SWEETS 6RP EÚ (Space Weather and Europe: Educational Tool with the Sun), ktorý aj pre slovenské inštitúcie a verejnosť poskytuje informácie o vplyvoch kozmického počasia.
 5. kontinuálne dlhodobé meranie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte, ktoré využívajú celoeurópske a celosvetové siete pracujúce na predpovediach kozmického počasia (účasť ÚEF v začínajúcom projekte 7RP EÚ Neutron monitor data base).