Stručný popis projektu:

 • a) východisková situácia
  • Astronomický ústav SAV (ďalej AsÚ SAV) sa venuje oblasti výskumu Slnka, medziplanetárnej hmoty a hviezdnych sústav. Pri svojej činnosti dlhodobo spolupracuje s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Jednotlivé ústavy majú svoje vysunuté pracoviská. Medzi najvýznamnejšie patria pracoviská na Lomnickom štíte, Skalnatom plese, Starej Lesnej a Košiciach. Súčasný stav spolupráce je založený na neformálnom parnerstve bez detailnejších väzieb. Navyše technické vybavenie zariadení postupne technicky zastaráva, čo v oblasti realizácie primárneho výskumu v oblasti kozmu zväčšuje hendikep voči ostatným výskumným inštitúciám v Európe a vo svete. Aj napriek nedostatočnému financovaniu sa snažíme udržať si významné postavenie v rámci svetového výskumu – sme správcom svetových databáz. Komunikácia medzi jednotlivými pracoviskami nového Centra je technicky nepostačujúca, čo spôsobuje často časové prestoje pri presune a spracovaní získaných dát.
 • b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
  • Realizácia projektu prinesie vytvorenie národného Centra kozmických výskumov, ktoré považujeme za predchodcu budúcej Slovenskej kozmickej agentúry. Spojenie kľúčových vedeckých inštitúcií do centra a jeho technické vybavenie prinesie možnosti pre pevnejšie napojenie výskumu do svetových sietí. Úspešné naplnenie projektu prinesie:
   • rozšírenie počtu najmodernejších zariadení slúžiacich pre zber a analýzu primárnych údajov
   • vytvorenie kvalitnej informačno-komunikačnej základne pre internú a externú komunikáciu Centra
   • napojenie činnosti centra na medzinárodnú odbornú obec (príprava medzinárodných projektov)
   Výsledným efektom po realizácii projektu bude zvýšená konkurencieschopnosť a atraktivita Centra na svetovej úrovni.
 • c) spôsob realizácie projektu
  • Projekt Centra kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia nie je pre AsÚ SAV a jeho partnerov prvým projektom. Pri svojej činnosti sa stretávame s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom grantových schém mimo schém štrukturálnych fondov. Projektové aktivity budú realizované prostredníctvom interných zamestnancov ústavu a partnerov. Dodávky strojov a zariadení budú realizovať externí dodávatelia vybraní na základe výsledkov výberového konania. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 10 aktivít.