Charakteristika partnera I:

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ďalej len ÚEF SAV) v Košiciach bol založený 1. januára 1969. Ústav tvorí 7 vedeckých oddelení a 3 vedecké laboratória. Sú to:

 • oddelenie kozmickej fyziky,
 • oddelenie subjadrovej fyziky,
 • oddelenie magnetizmu,
 • oddelenie fyziky nízkych teplôt,
 • oddelenie fyziky kovov,
 • oddelenie biofyziky,
 • oddelenie teoretickej fyziky,
 • laboratórium experimentálnej chemickej fyziky,
 • laboratórium materiálovej fyziky,
 • laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu.

Počet pracovníkov ústavu k 31.12.2007 bol 136, z čoho bolo 94 mužov (69,12 %) a 42 žien (30,88 %).

ÚEF SAV je vedeckou organizáciou. Jej poslaním a úlohami sú:

 • rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore fyzika. Ústav je zameraný na základný výskum v oblasti fyziky kondenzovaných látok, materiálového výskumu, subjadrovej fyziky, kozmickej fyziky a biofyziky. Ústav napomáha realizácii dosiahnutých výsledkov v spoločenskej praxi a zúčastňuje sa na vedecko- popularizačnej činnosti;
 • v záujme vysokej úrovne riešenia vedeckovýskumných úloh stimuluje svojich zamestnancov i výskumné kolektívy k súťaži o získanie domácich a zahraničných grantových projektov;
 • rozvíja spoluprácu s pracoviskami príbuzných vedných odborov SAV s vysokými školami a výskumnými pracoviskami doma i v zahraničí. K realizácii úloh spolupráce podľa potreby uzatvára dohody s partnerskými organizáciami. Podieľa sa na medzinárodných vedeckých programoch v rámci vládnych a mimovládnych organizácií;
 • poskytuje poradenské a expertízne služby, súvisiace s hlavnou činnosťou ústavu. Iniciatívne sa zúčastňuje na aktivitách, spojených s rozvojom vedy a techniky v širšom kontexte.

Uskutočňuje vedeckú výchovu podľa platných právnych predpisov. Dbá o systematické zvyšovanie odbornej a vedeckej úrovne svojich zamestnancov.

V rámci projektu je vzhľadom na charakter a vykonávané činnosti zapojené oddelenie kozmickej fyziky. ÚEF SAV má viac ako 35-ročné skúsenosti s návrhom, vývojom a manažmentom kozmických experimentov na družiciach, kozmických sondách, suborbitálnych raketách a balónoch. Má dlhodobé skúsenosti a výsledky v kozmofyzikálnom výskume energetických kozmických častíc vrátane kozmického žiarenia a to v mnohých medzinárodných projektoch tak na zemskom povrchu ako aj na umelých družiciach Zeme. S ohľadom na aktuálnosť výskumu kozmického počasia a už doterajšieho zapojenia sa ÚEF do tejto problematiky, ako aj dlhodobého záujmu pracovať v tejto oblasti a to spolu s kolegami v zahraničí, s AsÚ, so vzdelávacími inštitúciami v Košiciach a spoločne s kolegami z oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky, biofyziky a teroretickej fyziky ÚEF má predpoklady na postupné konštituovanie Laboratória kozmickej fyziky a techniky v Košiciach ako jedného z nosných pracovísk Centra kozmických výskumov so spoločným pracoviskom na Lomnickom štíte.

Tím oddelenia kozmickej fyziky je odborne (vedecky aj technicky) svojim zameraním smerovaný v súčasnosti práve na monitorovanie a eventuálne predpovede kozmického počasia s využitím experimentálnych dát o tokoch energetických kozmických častíc včítane vlastných meraní z družíc a z Lomnického štítu. Vedecká práca spočíva v plnení grantových úloh VEGA, APVV, INTAS, COST, 6RP, 7RP EÚ a v rámci viacerých bilaterálnych zmlúv s podobne sa orientujúcimi pracoviskami v zahraničí. Dôležitým prvkom v práci partnerskej organizácie v tomto projekte je komplexný prístup k efektom kozmického počasia s využitím znalostí aj erudovaných vedeckých pracovníkov ÚEF v teoretickej fyzike, jadrovej a subjadrovej fyzike a v biofyzike.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti ÚEF sú publikované v renomovaných časopisoch. V počte publikácií na tvorivého pracovníka v databáze ISI Current sa ÚEF SAV radí medzi najužšiu špičku I.odelenia vied SAV. V tomto – pre ústav fyzikálneho zamerania - kľúčovom parametri je ústav porovnateľný so svetovou špičkou. Niektoré oddelenia ústavu publikovali viaceré práce v časopisoch s najvyšším impakt-faktorom (Nature, Phys. Rev. Lett., J. Am. Chem. Soc. a daľšie).

ÚEF celú svoju odbornú činnosť založil na medzinárodnej spolupráci. Od r. 1977 sa podieľa na vývoji vlastných prístrojov pre kozmofyzikálny výskum na družiciach a raketách, čo doteraz bolo využité v aspoň 20 medzinárodných projektoch. Zoznam účastí je na http://space.saske.sk. V r. 1998 napr. organizoval NATO ARW podujatie v Košiciach venované projektu Interball, kde po niekoľko rokov úspešne pracovali prístroje vyvinuté v Košiciach a to na 2 vysokoapogeových družiciach a na 2 subdružiciach. Zabezpečuje vývoj, testovanie a riadenie meraní nových kozmických prístrojov ako aj kontinuálne meranie sekundárneho kozmického žiarenia na Lomnickom štíte s dátami v reálnom čase na http://neutronmonitor.ta3.sk. Relevantné partnerstvá sú mnohoraké a sú, resp. v nedávnej minulosti prebiehali, napr. s podobne orientovanými pracoviskami v Írsku, Rakúsku, Maďarsku, ČR, Poĺsku, Grécku, Japonsku, USA, Kanade, Fínsku, Nemecku, Taliansku, Bulharsku, Rusku a inde. Vo viacerých týchto partnerstvách bude ÚEF spolupracovať naďalej v rámci tohto projektu. Z hľadiska kozmickej fyziky (v ÚEF) sú zrejmé predpoklady na zapojenie sa SR do ESA a tento projekt by mal k členstvu pomôcť.

ÚEF sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúcií, schválených rozhodnutím ministra školstva 1. apríla 2003, na uskutočňovaní nasledujúcich študijných programov tretieho stupňa:

 • 4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika
 • 4-1-3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • 4-1-5 Jadrová a subjadrová fyzika