Charakteristika partnera II:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je druhá najstaršia slovenská univerzita a patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má UPJŠ 5 fakúlt:

  • lekársku,
  • prírodovedeckú,
  • právnickú,
  • fakultu verejnej správy,
  • filozofickú fakultu,

ktoré poskytujú trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie (bakalárske, magisterské a doktorandské) na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte podľa európskych trendov v tejto oblasti a Boloňskej deklarácie. Podľa Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2004–2010 a jej aktualizácie z roku 2006, poskytuje UPJŠ ako vzdelávacia inštitúcia vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania. Vedecký výskum tvorí neoddeliteľnú súčasť činnosti každého tvorivého zamestnanca UPJŠ. Vedeckovýskumná činnosti univerzity bola v roku 2007 hodnotená evaluačným tímom Európskej asociácie univerzít (EUA). Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Absolventi UPJŠ majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

Jednou z fakúlt Univerzity je aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ktorá vznikla v roku 1963. Poskytuje vzdelanie a vykonáva vedecký výskum v širokej oblasti prírodovedných disciplín, medzi ktorými sú aj astronómia, astrofyzika, jadrová a subjadrová fyzika. Prírodovedecká fakulta má dobrú vedeckú tradíciu a disponuje kvalitným vedeckým potenciálom viac ako 200 tvorivých pracovníkov, z toho je 20 profesorov a 53 docentov a má viac ako 100 doktorandov. Fakulta si udržiava popredné postavenie v SR v počte a úspešnosti grantových vedeckých projektov a grantovej podpory pre aktivity súvisiace s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním materiálovej základne. V súčasnosti sa na fakulte riešia 2 projekty 6. rámcového programu EÚ, 64 projektov VEGA, 10 projektov KEGA, 31 projektov APVV, 16 MVTS projektov, 6 rozvojových projektov a viac ako 40 iných projektov.

Fakulta sa vyznačuje vynikajúcou úrovňou vedeckej produkcie predstavujúcou ročne viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, z toho je približne 150 karentovaných prác, a ďalej asi 300 konferenčných príspevkov a iných publikačných výstupov. O kvalite publikovaných prác svedčí aj vynikajúci citačný ohlas, ktorý v roku 2007 predstavuje viac ako 1700 citácií, z toho je viac ako 1300 citácii v SCI (http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/).

Do vedeckého výskumu fakulty sú aktívne zapájaní aj študenti a to prostredníctvom bakalárskych a diplomových prác a študentskej vedecko-odbornej činnosti.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika je riadená podľa štatútu Univerzity, ktorý je schvaľovaný Akademickým senátom. Hospodársko-správnym pracoviskom UPJŠ s výkonnou funkciou je rektorát. Rektorát je rozdelený na viacero úsekov, ktoré zabezpečujú právnu, ekonomickú a kontrolnú činnosť celej univerzity podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

Univerzita je rozdelená na 5 fakúlt a 4 výskumné a pedagogické pracoviská. Prírodovedecká fakulta UPJŠ je riadená dekanom v medziach, ktoré určuje štatút PF UPJŠ a ostatnými akademickými orgánmi fakulty, ako sú Akademický senát PF UPJŠ, Vedecká rada PF UPJŠ a Kolégium dekana PF UPJŠ. Efektívnejšie riadenie fakulty je zabezpečené jej rozdelením na 6 ústavov a tie sa potom ešte delia na jednotlivé katedry (http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/).

Vedecká činnosť na univerzite sa vykonáva vo vedeckých tímoch, ktoré sú často vytvárané v spolupráci s ústavmi SAV. Vedecké tímy fungujú v rámci zákonných možností samostatne a o vedeckých problémoch rozhoduje zodpovedný riešiteľ projektu v úzkej spolupráci s ostatnými členmi tímu. V jednotlivých tímoch sú jasne stanovené kompetencie a zodpovednosť za dielčie riešenia. Plnenie úloh a výsledky projektov sú každoročne monitorované a publikované vo výročnej správe fakulty.