Ciele projektu:

Strategický cieľ projektu:

  • Dobudovanie Centra kozmických výskumov ako základ pre koncentráciu inštitúcií orientujúcich sa na výskum kozmogénnych vplyvov na Zem a  technologickú spoločnosť.
    Strategický cieľ projektu je v súlade s cieľom výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO Vytvárania a podpora excelentných pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Väzba na cieľ výzvy prostredníctvom zvýšenia kvality výskumného pracoviska v oblasti astrofyziky a kozmickej fyziky a podpora excelentného výskumu s dôrazom na oblasť kozmického počasia.

Špecifické ciele projektu:

  1. Rozšírenie infraštruktúry pracovísk Centra kozmických výskumov, vrátane modernizácie a rozšírenia informačno-komunikačných technológií - Obstaranie ďalšej základnej infraštruktúry pre jednotlivé pracoviská Centra je nevyhnutným predpokladom pre efektívnu realizáciu zberu údajov pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov. Prostredníctvom obstarania ďalších IKT zvýšime efektivitu vedecko-výskumných sietí pre oblasť kozmického výskumu a budeme efektívne realizovať online zapojenie do svetových údajových databáz základného výskumu.
  2. Posilnenie sietí, zverejnenie, distribúcia a využitie výsledkov - Posilnenie začlenenia Centra do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr, zverejňovanie a distribúcia výsledkov sú nevyhnutným predpokladom pre realizáciu výskumu kozmogénnych vplyvov na Zem a na technologickú spoločnosť.