Analýza projektu a nadväznosť na zvolené ciele:

Projekt Centrum kozmických výskumov - budovanie technickej infraštruktúry je v súlade s Dlhodobým zámerom štátnej vedeckej a technickej politiky do roku 2015 v oblasti technickej infraštruktúry a v oblasti ľudských zdrojov. Jedným z dlhodobých zámerov štátnej a vedeckej politiky do roku 2015 je aj vytvoriť podmienky pre rozvoj vedy a techniky a rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento zámer si vyžaduje uskutočniť viaceré opatrenia v celom systéme slovenskej vedy a techniky. Hlavné ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 sú:

 1. zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky – intenzívnejšie zapájanie vedy a techniky do riešenia ekonomických a spoločenských problémov Slovenska. Zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny sa prejaví aj zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.
 2. aby sa zvýšila účasť vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenska, je potrebné pre ich rozvoj a využívanie zabezpečiť také podmienky, ktoré na jednej strane zohľadnia špecifiká ich vývinu na Slovensku a na strane druhej strane zohľadnia ciele a zámery budovania Európskeho výskumného priestoru. Celkovo musia byť podmienky pre fungovanie systému vedy a techniky zosúladené a previazané tak, aby veda a technika pružne reagovali nielen na vnútorné (národné), ale aj na vonkajšie (medzinárodné) požiadavky.
 3. zabezpečiť podmienky pre rozvoj a využívanie vedy a techniky stanovením cieľov.

Obnova infraštruktúry, na ktorú sa tento projekt zameriava je v súlade s vyššie uvedenými cieľmi štátnej vednej a technickej politiky a je orientovaná na nasledovné priority:

 • Znalostné technológie s podporou informačných technológií – v dnešnej dobe je celý reťazec astrofyzikálneho výskumu realizovaný cez IKT technológie. Jedná sa primárne o nasledovné oblasti:
  • počítačové a robotizované navádzanie ďalekohľadov na pozorované objekty,
  • elektronický záznam obrazu skúmaných objektov,
  • spracovanie získaných observačných dát na najvýkonnejších počítačoch,
  • výmena dát po počítačovej sieti medzi observatóriami celého sveta,
  • analýza spracovaných údajov pomocou sofistikovaného softvéru,
  • publikovanie výsledkov v elektronických časopisoch,
  • využitie počítačových programov na prípravu tlačených foriem prezentácie (časopisy, vývesky na konferenciách),
  • archivácia dát a výsledkov v počítačových databázach.
 • Ochrana životného prostredia
  1. V oblasti slnečnej fyziky skúmame slnečnú plazmu, magnetické polia, aktivitu Slnka, jeho dlhodobú premenlivosť, jeho vplyv na medziplanetárne prostredie a na Zem. Jednotlivé naše aktivity sú orientované na oblasti:
   • Výskum slnečnej chromosféry a koróny, ako kľúčových vrstiev pri prenose energie a častíc zo Slnka smerom k Zemi uskutočňovaný tak z Lomnického štítu ako aj počas úplných zatmení Slnka,
   • štúdium vzťahov Slnko-Zem a zisťovanie aktuálnych charakteristík kozmického počasia v širokej medzinárodnej spolupráci,
   • na základe unikátnych pozorovacích prístrojov významný príspevok do medzinárodných databáz sústreďujúcich informácie o stave a dosahu kozmického počasia na magnetosféru, biosféru a životné prostredie.
  2. V oblasti skúmania pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkom okolí Zeme sú naše aktivity orientované na oblasti:
   • štúdium meteorických prúdov – zvyškov rozpadov väčších telies (komét a asteroidov), ktoré križujú zemskú dráhu,
   • vyhľadávanie k Zemi sa blížiacich asteroidov, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť (nad 50 metrov) by znamenali lokálne alebo globálne ohrozenie Zeme,
   • podieľanie sa na pozorovaní vybraných asteroidov, informovanie laickej verejnosti a príslušných orgánov štátu o vzniknutom nebezpečenstve,
   • výpočet prvotných dráh na základe pozorovaní a spresňovanie dráh potenciálne nebezpečných objektov,
   • spolupráca pri odhadovaní očakávaných vplyvov na životné prostredie a vplyvu na spoločnosť ako dôsledku katastrofy spôsobenej dopadom asteroidu (stredne veľký asteroid pri bežnej rýchlosti zrážky 20 km/s by spôsobil ekologickú katastrofu, prípadne zničil miliónové mesto).
  3. V problematike dlhodobého znečisťovania zemskej atmosféry antropogénou činnosťou sa orientujeme na:
   • meranie priepustnosti vrstiev zemskej atmosféry z dlhodobých fotometrických pozorovaní na vysokohorských observatóriách (extinkčné merania).

  Vzhľadom na súčasný stav vedecko-výskumnej infraštruktúry AsÚ SAV a samotný vedecký výskum sme projektové aktivity napojili na aktivity aktuálnej výzvy. Pre naplnenie strategického cieľa projektu je potrebné dosiahnuť naplnenie špecifického cieľa projektu:

  1. Nové investície do dobudovania technického a prístrojového vybavenia Centra vrátane dobudovania podpornej infraštruktúry v oblasti IKT.

  Špecifický cieľ sa svojimi aktivitami dotýka nasledovných pracovísk Centra, na ktorých AsÚ SAV v súčasnosti realizuje tieto vedecko-výskumné aktivity:

  • pracovisko Lomnický štít
   • získavanie údajov pre výpočet homogénnej série intenzitných údajov pre koronálnu čiaru 530,3 nm, tzv. koronálneho indexu slnečnej aktivity, ktorý charakterizuje globálny stav aktivity Slnka a je využívaný aj príbuznými vednými disciplínami ako napr. geofyzikou alebo meteorológiou,
   • meranie časovo-šírkového rozdelenia a veľko-škálového vývoja slnečných protuberancií, ktoré mapujú veľkoškálový pohyb magnetických polí na slnečnom telese spôsobovaný činnosťou slnečného dynama,
   • meranie rýchlych variácií intenzity slnečnej koróny slúžiace na analýzu oscilácií slnečnej plazmy v magnetických silotrubiciach ako vstup pre hľadanie mechanizmov ohrevu slnečnej koróny.
  • pracovisko Skalnaté pleso
   • CCD fotometria a astrometria asteroidov a komét založená na údajoch zo 61 cm Newtonovho ďalekohľadu slúžiaca na určovanie fyzikálnych vlastností a modelovanie tvarov telies prichádzajúcich do blízkosti Zeme,
   • dlhodobá fotometria kometárnych jadier a štúdium ich aktivity vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach, ktoré umožňujú zisťovať podstatu zloženia kometárnych jadier a extrapolovať podmienky ich vzniku pre čas formovania Slnečnej sústavy.
  • pracovisko Stará Lesná
   • štúdium magnetizmu a variability pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry, rotačných charakteristík slnečných škvŕn a okolitej fotosférickej plazmy, potrebných pre štúdium zmien slnečnej činnosti vplývajúcich na tzv. Space weather – kozmické počasie,
   • výskum dynamiky slnečnej fotosféry, chromosféry a prechodovej oblasti, podporený dátami získavanými kozmickými satelitmi SOHO, TRACE a HINODE a tiež meraniami z najväčších svetových slnečných ďalekohľadov VTT, DOT a SST, ktoré sú umiestnené na Kanárskych ostrovoch,
   • získavanie údajov o jasných bolidoch v rámci Európskej bolidovej siete pre účely výpočtu atmosférických a helicoentrických dráh meteoroidov vo vnútornej Slnečnej sústave, ktoré sú zdrojom poznatkov o zdrojových oblastiach meteorických teliesok vstupujúcich do zemskej atmosféry,
   • využitie výpočtových klastrov na počítačové modelovanie pohybu populácií malých telies v Slnečnej sústave pre časové intervaly porovnateľné s dobou existencie Slnečnej sústavy s cieľom odhalenia prechodových dráh spôsobených zrážkovými procesmi a vplyvom okolitých hviezd a galaktických slapov,
   • modelovanie vláknitej štruktúry a dynamiky prúdov meteoroidov a vývoja ich materských telies s využívaním dát unikátnej svetovej databázy dráh meteorov spravovanej pracoviskom žiadateľa.
   • výchova študentov doktorandského stupňa vrátane vedenia dizertačných prác a výučby odborných predmetov v oblasti astrofyziky, slnečnej fyziky a medziplanetárnej hmoty pričom sa využívajú poznatky získané pri pozorovaniach, analýze a interpretácii.
  • Obe plánované projektové aktivity sú orientované na zvýšenie kvalitatívnej úrovne a kredibility Centra v rámci svetového vedecko-výskumného priestoru pre realizáciu základného vedeckého výskumu v oblasti vied o Zemi a vesmíre. Súčasná technická infraštruktúra AsÚ SAV bola posilnená realizáciou dvoch projektov štrukturálnych fondov EÚ. Pre udržanie konkurencieschopnosti v rámci svetovej vedeckej komunity je však nevyhnutné pokračovať v obnove zariadení, čo rozšíri možnosti zapojenia Centra do celosvetových výskumných projektov. Z pracoviska sa tak vytvorí kľúčový bod pre zber primárnych údajov z kozmu (napĺňanie svetových databáz) ich efektívne spracovanie na pôde slovenského výskumno-vedeckého pracoviska. Nami spracované údaje tak budú slúžiť pre ostatné vedecké tímy v priestore EÚ aj v rámci sveta.