Charakteristika žiadateľa:

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej AsÚ SAV) je vedecké astronomické pracovisko Slovenskej akadémie vied so sídlom v Tatranskej Lomnici. Vzniklo v roku 1953 z predchádzajúceho Slovenského ústredného ústavu astronomického. Ústav sa zameriava na výskum Slnka (najmä slnečnej koróny), medziplanetárnej hmoty (komét, meteorov, asteroidov) a astrofyzikálny výskum premenných a pekuliárnych hviezd. AsÚ SAV predstavuje hlavné profesionálne pracovisko základného výskumu na Slovensku v oblasti astrofyziky a astronómie. Skladá sa z troch vedeckých oddelení – oddelenie fyziky Slnka, oddelenie medziplanetárnej hmoty a stelárne oddelenie.

  • V oblasti slnečnej fyziky skúma slnečnú plazmu a magnetické pole, aktivitu Slnka, jeho dlhodobú premenlivosť, jeho vplyv na medziplanetárne prostredie a na Zem tzv. „kozmické počasie“.
  • V oblasti výskumu medziplanetárnej hmoty sa zaoberá štúdiom fyziky a dynamiky malých telies Slnečnej sústavy vrátane telies potencionálne nebezpečných pre zrážku so Zemou, štúdiom prachovej zložky vnikajúcej do zemskej atmosféry s ojedinelými dopadmi na zemský povrch.
  • V oblasti stelárnej astronómie sa skúmajú fyzikálne a dynamické vlastnosti hviezd a hviezdnych sústav, ktoré poskytujú dôležité informácie o astrofyzikálnych procesoch v extrémnych fyzikálnych podmienkach.

Na AsÚ je zavedený systém pravidelnej náročnej akreditácie každých 5 roky v zmysle zákona o SAV. V roku 2012 bol ústav akreditovaný v zmysle zákona o SAV za účasti zahraničných hodnotiteľov – výsledné hodnotenie bolo v najvyššej kategórii A – „vynikajúca organizácia, spĺňajúca medzinárodný štandard“. Patrí k medzinárodne uznávaným inštitúciám dosahujúcim špičkovú európsku úroveň a má ambíciu zachovať si vedúce postavenie na Slovensku v oblasti astronómie, astrofyziky, výskumu kozmu a slnečno-zemských vzťahov, ktoré si udržiava od svojho vzniku. Súčasťou dlhodobého zámeru je rozvoj výskumu Slnka a medziplanetárnej hmoty, ktoré témy sú nosné v predkladanom projekte.

V súčasnosti AsÚ SAV prevádzkuje tri observatóriá nachádzajúce sa vo Vysokých Tatrách:

  1. Astronomické observatórium Skalnaté Pleso bolo založené v roku 1943, kedy boli v ňom vykonané prvé pozorovania. V súčasnosti je vybavené 61 cm astrometrickým a fotometrickým reflektorom (typ Newton) s CCD kamerou, ktorý je používaný najmä pre fotometriu asteroidov. Pripravuje sa inštalácia 1,3-m robotického ďalkohľadu na výskum blízkozemských asteroidov a komét.
  2. Výstavba koronálnej stanice na Lomnickom Štíte bola realizovaná v rokoch 1957 – 1962. Prvý 20 cm koronograf tu bol inštalovaný v roku 1964. V apríli 2011 bol na observatóriu inštalovaný koronálny multipolarimeter. Uvedený prístroj (jeden z dvoch na svete) umožňuje pozorovania magnetických polí v slnečnej koróne. V súčasnosti sa koronálna stanica radí medzi 4 existujúce stanice na celom svete, ktoré systematicky pozorujú koronálne emisné spektrálne čiary.
  3. Observatórium Stará Lesná pozostáva z komplexu dvoch kupol a jednej špeciálnej budovy. V súčasnosti je vybavené dvomi 60 cm reflektormi pre fotometriu hviezd, 50 cm horizontálnym slnečným ďalekohľadom so spektrografom, automatickou bolidovou kamerou a malým 10 cm refraktorom pre kresbu slnečných škvŕn. Stelárne ďalekohľady sú vybavené fotoelektrickým fotometrom a CCD kamerou. Používané sú na UBV fotometriu vybraných premenných hviezd.

Astronomický ústav v súčasnosti zamestnáva 60 zamestnancov, z čoho je 44 mužov (73,33 %) a 16 žien (26,67 %). Zamestnaných je 29 vedeckých pracovníkov (48,33 %), 19 odborných pracovníkov (31,67 %) a 12 ostatných pracovníkov (20,00 %). Z vedeckých pracovníkov má 6 hodnosť DrSc., z toho je jeden profesor a jeden docent, a 23 vedeckých pracovníkov má hodnosť CSc., resp. PhD. Priemerný vek všetkých zamestnancov je 47,5 roka a priemerný vek vedeckých pracovníkov predstavuje 47,3 roka. Počet zamestnancov je dlhodobo stabilizovaný.

Výskumná činnosť nášho ústavu v budúcnosti by mala byť aj naďalej zameraná na výskum slnečno-zemských vzťahov, Slnka a jeho žiarenia a vplyv okolozemskej zložky medziplanetárnej hmoty. Zámerom nášho ústavu je výrazne zlepšiť prístrojové vybavenie a infraštruktúru pracovísk ústavu s neodmysliteľným zefektívnením a dobudovaním výpočtovej techniky. Uvedené technologické zmeny umožnia nášmu ústavu hrať rovnocennú úlohu v mediznárodnej deľbe práce pri astrofyzikálnom výskume vybraných objektov.