Dôvody pre vznik projektu:

Najsilnejšími stránkami žiadateľa vo vzťahu k oblasti zamerania projektu sú:

 • dlhodobá vedecká činnosť v oblasti kozmického výskumu,
 • široké medzinárodné zapojenie a zahraničná akceptácia oblasti kozmického výskumu,
 • úspešné ukončenie projektu štrukturálnych fondov zameraného na konštituovanie Centra kozmických výskumov,
 • skúsenosti s implementáciou, sprevádzkovaním a používaním náročných pozorovacích prístrojov a aparatúr,
 • súčasné prepojenie na národné a medzinárodné organizácie v oblasti kozmického výskumu,
 • kvalifikované personálne zázemie akceptované doma i v zahraničí,
 • neustále pokračujúce vzdelávanie zamestnancov,
 • publikované výstupy spojené s oceneniami – celosvetové i národné,
 • potenciál ďalšieho rastu a rozvoja v danej oblasti s prínosom pre vzdelanostnú spoločnosť v regióne aj na Slovensku.

Impulzom pre vznik projektu boli:

 • absencia národného centra spájajúceho výskumné pracoviská pre kozmický výskum,
 • nevyhnutná modernizácia a rozšírenie základnej informačnej a komunikačnej technológie,
 • potreba rozšírenia zariadení na realizáciu zberu údajov,
 • potreba skvalitnenia IKT vybavenia,
 • dlhodobá spolupráca národných inštitúcií.

Dobudovanie Centra excelentnosti nadväzuje hlavne na :

 1. ukončený projekt Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia ITMS kód 26220120009 (Štrukturálne fondy EÚ) - prvá etapa budovania Centra kozmických výskumov.
 2. prebiehajúci projekt Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa ITMS kód 26220120029 (Štrukturálne fondy EÚ) - druhá etapa budovania Centra kozmických výskumov.
 3. ukončený projekt HPRN-CT-2002-00313 (5RP EÚ) - celoeurópsky projekt výskumu magnetických polí na Slnku
 4. prebiehajúci projekt FP7-212482, Collaborative project (7RP EÚ) - EST: The Large Aperture European Solar Telescope. Projekt na vybudovanie strategického európskeho prístroja na výskum Slnka a vzťahov Slnko-Zem.
 5. ukončený slovensko–český projekt APVV SK-CZ-0011-07: Vlastnosti medziplane-tárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme – štúdium meteoroidov a asteroidov v blízkosti Zeme.