Stručný popis projektu:

 • a) Východisková situácia
  •         Astronomický ústav SAV (ďalej AsÚ SAV) vznikol v r. 1953 pri konštituovaní SAV zo Štátneho observatória na Skalnatom plese, ktoré existovalo od r. 1943. AsÚ SAV sa venuje výskumu Slnka, medziplanetárnej hmoty a hviezdnych sústav a má vysunuté pracoviská na Lomnickom štíte a Skalnatom plese. Jeho umiestnenie vo Vysokých Tatrách je dané potrebou prevádzkovania observatórií vo vysokohorských polohách.
  •         AsÚ SAV sa podieľa na zabezpečení magisterského štúdia astronómie na UPJŠ v Košiciach a má akreditáciu pre doktorandské štúdium. Napriek rešpektovaniu vedeckých výsledkov vo svete, prístrojové a IKT vybavenie AsÚ SAV bolo dlhodobo finančne poddimenzované. Prejavilo sa to v neadekvátnom prístrojovom vybavení a chýbali aj výpočtové kapacity.
  •         Súčasná východisková situácia vybavenia pracovísk AsÚ SAV je hlavne výsledkom realizácie dvoch projektov štrukturálnych fondov EU v rámci Centra kozmických výskumov. Vybavenie zariadeniami sa zlepšilo, čo v oblasti získavania observačných údajov znížilo hendikep voči ostatným výskumným inštitúciám v Európe a vo svete. Stále však pretrváva absencia kvalitných posfokusových zariadení, ktoré by dovoľovali efektívnejšie využiť primárne prístroje.
 • b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
  • Realizácia projektu zabezpečí skvalitnenie technického vybavenia AsÚ SAV, čo zlepší možnosti pre rozvoj medzinárodnej spolupráce. Úspešné naplnenie projektu prinesie:
   • rozšírenie a skvalitnenie postfokusových zariadení slúžiacich pre zber analýzu a ukladanie primárnych údajov (bude obstaraných 5 kľúčových prístrojov a zariadení: slnečný chromosférický detektor, spektrograf, kamera citlivá v IR oblasti spektra, vizuálna kamera s veľkým poľom a pokovovacie zariadenie),
   • kvalitnú informačno-komunikačnú základňu pre internú a externú komunikáciu Centra (na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách bude vynaložený objem finančných prostriedkov viac ako 100 000 EUR).
 • c) Spôsob realizácie projektu
  • Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:
   • aktivita 1.1 - Nové investície do dobudovania technického a prístrojového vybavenia Centra
   • aktivita 1.2 – Dobudovanie podpornej infraštruktúry v oblasti informačných technológií.
  •          Pri realizácii projektu „Centrum kozmických výskumov – budovanie technickej infraštruktúry“ sa využijú skúsenosti vedeckých pracovníkov AsÚ SAV s riešením mnohých domácich a medzinárodných projektov. Budú využité aj skúsenosti inžinierov zodpovedných za prevádzku IKT technológií, ktorí majú bohaté skúsenosti s používaním a inováciami náročných astrofyzikálnych prístrojov. Dodávky strojov a zariadení budú realizovať externí dodávatelia vybraní na základe výsledkov výberového konania.
 • d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
  •         Projekt je v súlade so strategickými cieľmi žiadateľa, ktoré smerujú k výraznej modernizácii postfokusových zariadení v oblasti získavania primárnych dát a IKT vybavenia. Projekt je prioritne smerovaný na obstaranie ďalších prístrojov na primárne získavanie údajov, rozšírenie úložísk dát a modernizáciu IKT vybavenia. Je to v súlade s cieľom vytvorenia vedeckého prostredia zodpovedajúceho európskemu štandardu. Výsledkom realizácie jednotlivých aktivít bude vytvorenie kvalitného zázemia pre zamestnancov žiadateľa a pre študentov vysokoškolského, doktorandského a postdoktorandského štúdia ako zo Slovenska tak aj zo zahraničia.
  •         AsÚ SAV predstavuje hlavné profesionálne pracovisko základného výskumu na Slovensku v oblasti astrofyziky a astronómie. Zamestnáva 60 zamestnancov, z čoho 29 sú vedeckí pracovníci (6 DrSc., 1 profesor, 1 docent). AsÚ SAV má zavedený systém náročnej akreditácie každých 5 rokov v zmysle zákona o SAV. V roku 2012 bol ústav akreditovaný za účasti zahraničných hodnotiteľov v najvyššej kategórii A – „vynikajúca organizácia, v ktorej výskum spĺňa medzinárodný štandard“. AsÚ SAV realizoval 2 projekty štrukturálnych fondov EU ako žiadateľ.
 • e) Udržateľnosť výsledkov projektu
  • Udržateľnosť projektu charakterizujeme na základe troch strategických okruhov:
   • Strategická a organizačná udržateľnosť – veľké investičné zariadenia získané z prostriedkov projektu sa stanú kľúčovými zariadeniami AsÚ SAV. Ich využívanie umožní koncentráciu na vybrané smery výskumu v súlade s európskymi prioritami, čo je garanciou udržateľnosti na dlhé obdobie.
   • Finančná a prevádzková udržateľnosť – projekt sa orientuje na celkovú efektívnosť organizácie. Veľké investičné zariadenia budú prednostne zabezpečované a modernizované zo štandardných finančných prostriedkov AsÚ SAV. Pravidelnými investíciami do zariadení a vybavenia modernými technológiami a IKT budeme pokračovať v zvýšení kvality Centra.
   • Rozvojová a kvalitatívna udržateľnosť – súvisí so zavádzaním nových foriem a metód výskumu a spracovania dát do vedeckej činnosti Centra. S tým súvisí zvýšenie kvality a atraktivity výskumu pre študentov, odborných a vedeckých pracovníkov.