Stručný popis projektu

 • a) východisková situácia
  • Astronomický ústav SAV (ďalej AsÚ SAV) sa venuje oblasti výskumu Slnka, medziplanetárnej hmoty a hviezdnych sústav. Pri svojej činnosti dlhodobo spolupracuje s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Jednotlivé ústavy majú svoje vysunuté pracoviská. Medzi najvýznamnejšie patria pracoviská na Lomnickom štíte, Skalnatom plese, Starej Lesnej a Košiciach. Súčasný stav spolupráce je založený na neformálnom parnerstve bez detailnejších väzieb. Navyše technické vybavenie zariadení postupne technicky zastaráva, čo v oblasti realizácie primárneho výskumu v oblasti kozmu zväčšuje hendikep voči ostatným výskumným inštitúciám v Európe a vo svete. Aj napriek nedostatočnému financovaniu sa snažíme udržať si významné postavenie v rámci svetového výskumu – sme správcom svetových databáz. Komunikácia medzi jednotlivými pracoviskami nového Centra je technicky nepostačujúca, čo spôsobuje často časové prestoje pri presune a spracovaní získaných dát.
 • b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
  • Realizácia projektu prinesie vytvorenie národného Centra kozmických výskumov, ktoré považujeme za predchodcu budúcej Slovenskej kozmickej agentúry. Spojenie kľúčových vedeckých inštitúcií do centra a jeho technické vybavenie prinesie možnosti pre pevnejšie napojenie výskumu do svetových sietí. Úspešné naplnenie projektu prinesie:
   • rozšírenie počtu najmodernejších zariadení slúžiacich pre zber a analýzu primárnych údajov
   • vytvorenie kvalitnej informačno-komunikačnej základne pre internú a externú komunikáciu Centra
   • napojenie činnosti centra na medzinárodnú odbornú obec (príprava medzinárodných projektov)
   Výsledným efektom po realizácii projektu bude zvýšená konkurencieschopnosť a atraktivita Centra na svetovej úrovni.
 • c) spôsob realizácie projektu
  • Projekt Centra kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia nie je pre AsÚ SAV a jeho partnerov prvým projektom. Pri svojej činnosti sa stretávame s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom grantových schém mimo schém štrukturálnych fondov. Projektové aktivity budú realizované prostredníctvom interných zamestnancov ústavu a partnerov. Dodávky strojov a zariadení budú realizovať externí dodávatelia vybraní na základe výsledkov výberového konania. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 10 aktivít.

Žiadateľ

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

asu male
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
052-7879142

1. partner

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

uef male
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-6224554

2. partner

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice

upjs male
Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055-2346240

asfeulogo opvav

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.